Deshmukh Home Tutorials

Dr. Suyash Mullemwar

PhD, M.Sc (Physics), B.Ed.

Nayan lokhande

BE (Mech), M. Tech

Nishikant Mul

M.Sc (Maths), MBA

K. N. Prasad

BE

Tyaghi Naidu

M.Sc (Chemistry)

Dr. Vandana Patil

PhD, M.Sc., B.Ed.

Mukul Bhalekar

MTech, M.Ed.

Dr. Vivek Khunkar

PhD, M.com, B.Ed., MA

Dr. Kamlesh Singh

M.Sc. (Chemistry), PhD

Prassanna Lohe

ME (CS)

Sachin Gaikwad

M.Sc (Statistics), MBA

Rajesh Pathe

M.Sc (Maths)

Ajay Soni

M.Sc. (Maths), B.Ed.

Shubham Jain

CA, M.com

Rasika Pawade

M.Sc., B.Ed. (chemistry)

Shraddha Pande

M.E.

Arpita Ukey

B.Sc. (CS)

Yashpal Pawar

M.Sc. (Physics), B.Ed.

Pallavi Lonare

(M.Sc) Zoology

Mrinal Gade

M.Sc. (chemistry)

Rashmi Pandit

M.Sc., B.Ed.

Mahendra Deora

B.E. (Electronics)

Dr. Vivek Korde

M.Sc (Physics) PhD.

Call Now Button